đèn Xuan Mei Long

Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 42W Chiều dài: 172cm Đường kính ống đèn: 4cm Số hàng bóng: 4 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 180cm – 200cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 38W Chiều dài: 142cm Đường kính ống đèn: 4cm Số hàng bóng: 4 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 150cm – 170cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 33W Chiều dài: 112cm Đường kính ống đèn: 4cm Số hàng bóng: 4 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 120cm – 130cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 28W Chiều dài: 92cm Đường kính ống đèn: 4cm Số hàng bóng: 4 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 100cm – 110cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 30W Chiều dài: 172cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 180cm – 200cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 24W Chiều dài: 142cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 150cm – 170cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 22W Chiều dài: 112cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 120cm – 130cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 18W Chiều dài: 92cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 60cm – 70cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 14W Chiều dài: 72cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 80cm – 90cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 10W Chiều dài: 52cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 60cm – 70cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…