FORT DI

Công suất: 100w Chiều dài: 78cm
Công suất: 75w Chiều dài: 68cm
Công suất: 55w Chiều dài: 53cm
Công suất: 40w Chiều dài: 44cm
Công suất: 30w Chiều dài: 36cm
Công suất: 20w Chiều dài: 28cm
Công suất: 10w Chiều dài: 22cm