aquamaster

THÀNH PHẦN CỦA THỨC ĂN CÁ KOI AQUAMASTER WHEAT GERM ✅Protein: min 38% ✅Lysine: min 1,8% ✅Chất Béo: min 4% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER COLOR ENHANCER ✅Protein: min 40% ✅Lysine: min 2,0% ✅Chất Béo: min 3,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER STAPLE ✅Protein: min 36% ✅Lysine: min 1,7% ✅Chất Béo: min 3,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER GROWTH ✅Protein: min 40% ✅Lysine: min 2,2% ✅Chất Béo: min 3,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER HI-GROWTH ✅Protein: min 42% ✅Lysine: min 2,6% ✅Chất Béo: min 4,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 16% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%